OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Změna termínu uzavírky křižovatky Nekoř-LíšniceVyvěšeno: 26. 11. 2018
Sejmuto: 10. 12. 2018

Z technologických důvodů se uzavírka posouvá na termín pátek 30.11.2018.

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podal MADOS MT s.r.o., IČO 25297899, Lupenice 51, 517 41 Lupenice ze dne 08.11.2018 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad
Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j.: KRPE-90068-1/ČJ-2018-171106 ze dne 12.11.2018 stanovuje v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici: silnice č. III/31215, silnice č. III/31216, silnice II/312
v místě: Nekoř, Líšnice
z důvodu: uzavírka křižovatky silnic III/31215 a III/31216 – větev od Líšnice, z důvodu pokládky obrusné vrstvy vozovky – most Nekoř


Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 26. 11. 2018 17:45