Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělstvíVyvěšeno: 28. 7. 2020
Sejmuto: 31. 12. 2022

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně:

I.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

III.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Odůvodnění: 

Od vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, které je tímto opatřením obecné povahy měněno, došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou.

Ke změně přílohy č. 1:
Ke změně přílohy č. 1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, kdy v důsledku pokračování šíření kůrovců došlo k zasažení a přímému ohrožení dalších katastrálních území kůrovcovou kalamitou.


Podkladem pro změnu přílohy č. 1 jsou výstupy analýzy dat dálkového průzkumu Země zpracované Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, v rámci které byl detekován výskyt suchých stromů a holin v ohrožených lesních porostech a následně hodnocen ve vztahu k zastoupení ohrožených lesních porostů pro každé jedno katastrální území v ČR. Výsledky této analýzy byly dále upřesněny na základě skutečností známých Ministerstvu zemědělství z úřední činnosti, tedy z konzultace s orgány státní správy lesů jednotlivých krajských úřadů. Výsledný výběr katastrálních území, nově zařazovaných do přílohy č. 1 tohoto opatření obecné povahy, pak zohledňuje i potřebu ucelení dílčích rozdrobených oblastí do kompaktních celků a jejich ohraničení s ohledem na již zasažené okrajové plochy. Ucelení oblastí a jejich ohraničení je provedeno tak, aby byla zajištěna aktuálnost přílohy pro praktické využití vlastníky lesů zhruba do konce třetího čtvrtletí roku 2020.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

Přílohy:


Zpět na přehled