Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení zahájení územního řízení - Modernizace silnice II/31218

Oznámení zahájení územního řízení - Modernizace silnice II/31218Vyvěšeno: 11. 11. 2021
Sejmuto: 29. 11. 2021

Dne 02.02.2016 podal Pardubický kraj, IČO: 708 92 822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, zastoupený JUDr. Michalem Votřelem, MPA,  vedoucím odboru majetkového, stavebního řádu a investic, v zastoupení Ing. Josefa Filipa, Ph.D., jednatele Projekce dopravní Filip s.r.o., IČ: 287 14 792, se sídlem Švermova 1338, Roudnice nad Labem (dále jen „žadatel“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění záměru dopravní stavby „zlepšení dostupnosti turistických atraktivit jižní části Bystřických a Orlických hor – úprava silnice III/31218“ umístěné na pozemku parc. č. 2312 (ostatní plocha, jiná plocha) v kat. území Pastviny u Klášterce nad Orlicí, na pozemcích parc. č. 1990/1 (ostatní plocha, silnice), 927/2 (ostatní plocha, neplodná půda), 660/29 (ostatní plocha, jiná plocha), 645 (ostatní plocha, jiná plocha), 2352/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), st. 472 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 473 (zastavěná plocha a nádvoří), 640/2 (trvalý travní porost), 626/1 (ostatní plocha, jiná plocha), 627/7 (ostatní plocha, jiná plocha), 2078/4 (ostatní plocha, jiná plocha), 1973/6 (ostatní plocha, silnice), 1989/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1987/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 1161/3 (zahrada), 1161/6 (zahrada) v kat. území Klášterec nad Orlicí a na pozemcích parc. č. 3236 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3114 (ostatní plocha, silnice), 1745 (zahrada) a 3115 (trvalý travní porost) v kat. území Líšnice (dále jen „záměr“).

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení u Městského úřadu Žamberk, odboru regionálního rozvoje a územního plánování, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), jako stavebního úřadu věcně příslušného podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako stavebního úřadu místně příslušného dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Stavební úřad při posuzování podané žádosti a připojených podkladů zjistil, že k žádosti nebyly přiloženy všechny požadované podklady v souladu s § 86 stavebního zákona a s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením čj. MUZBK-2444/2016/STAV-3 ze dne 16.02.2016 bylo řízení přerušeno do 31.12.2016 a
žadatel byl vyzván k doplnění chybějících podkladů a k odstranění vad předložené dokumentace.

 Následně bylo na základě žádostí ze strany žadatele opakovaně přerušováno řízení usneseními
čj. MUZBK-22864/2017/STAV-3 ze dne 24.10.2017 do 30.06.2018,
čj. MUZBK-11761/2018/STAV-3 ze dne 28.05.2018 do 31.12.2018,
čj. MUZBK-2444/2016/STAV-9 ze dne 07.01.2019 do 31.12.2019,
čj. MUZBK-27686/2019/STAV-3 ze dne 15.11.2019 do 31.12.2020,
čj. MUZBK-2444/2016/STAV-15 ze dne 12.11.2020 do 31.12.2021.

Stavební úřad tímto úkonem pokračuje v řízení, neboť dne 01.11.2021 žadatel doplnil poslední z chybějících podkladů.

Záměrem je modernizace silnice III. tř. - umístění několika nových součástí silnice III/31218 (vsakovacích objektů, drenáží, dlážděných příkopů, opěrných a zárubních zdí, nestmelených krajnic, rozšíření vozovky), které jsou nutné k provedení stabilizace svahů, zamezení podmáčení vozovky a zlepšení  průjezdnosti silnice z obce Pastviny přes Klášterec nad Orlicí, Líšnici - Zakopanku do Žamberka.

Stavební úřad oznamuje tímto úkonem zahájení územního řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska
nejpozději do 20 dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení v uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Žamberk, stavebního úřadu (č. dveří 209, 1. patro budovy radnice), Masarykovo nám. 166, Žamberk, a to v úřední dny (pondělí a středa: 8:00-11:00 hod., 12:00-17:00 hod., čtvrtek: 8:00-11:00 hod.); v ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce stavebnímu úřadu písemnou plnou moc podle ust. § 33 správního řádu. Účastník nebo jeho zástupce je povinen dle § 36 odst. 4 správního řádu předložit průkaz totožnosti.

Účastníci řízení se dále mohou před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po výše uvedené 20denní lhůtě pro uplatnění námitek běží další lhůta 7 dnů, ve které mají účastníci řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu musí být dána účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty, pokud podklady rozhodnutí nebudou doplňovány, správní orgán ve věci rozhodne.

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 11. 11. 2021 18:09