OBEC erb LÍŠNICE
okres
okres
Ústí nad Orlicí

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Vyhlášení konkursního řízeníVyvěšeno: 28. 5. 2019
Sejmuto: 25. 6. 2019

Vyhlášení konkursního řízení

Rada obce Líšnice, podle § 102 odst. 2 písni, b) ve spojení s § 99 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje

 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí

IČO: 71006281, Líšnice č.p. 248, 561 84 Líšnice

 Předpokládaný nástup na pracovní místo (jmenování do funkce):

 • od září 2019 nebo dohodou

 Požadavky:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav
 • organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • přehled o průběhu předchozích zaměstnání
 • strukturovaný životopis v českém jazyce
 • koncepci dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2 měsíců)
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Uchazeči nebudou hodnoceni na základě jiného nástroje personálního výběru, než je řízený rozhovor.

 Vlastnoručně podepsanou přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději dne 24.června 2019 do 16:00 hod. na adresu:  

Obec Líšnice 

Líšnice 226

561 84 Líšnice

Obálku označte heslem: „KONKURS - ZŠ a MŠ Líšnice - NEOTVÍRAT"

 Přihlášky musí být do výše uvedeného termínu doručeny, nikoliv jen podány k poštovní přepravě. Přihlášky doručené po uvedeném termínu budou podle § 4 odst. 4 vyhlášky vráceny zpět uchazeči bez dalšího projednání s uvedením důvodu vrácení.

V Líšnici dne 28.5.2019

Ing. Pavel Štefek starosta

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 28. 05. 2019 13:09