Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Rozhodnutí společné územní a stavební řízení komunikace Dubina

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí společné územní a stavební řízení komunikace DubinaVyvěšeno: 8. 12. 2021
Sejmuto: 27. 12. 2021

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.06.2021 podala Obec Líšnice, IČO 00279170, Líšnice 226, 561 84 Líšnice (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
s c h v a l u j e    s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu: "VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE POD DUBINOU, K.Ú. LÍŠNICE" (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 272 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1282/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1285/1 (zahrada), parc. č. 1307/1 (zahrada), parc. č. 1308 (zahrada), parc. č. 1309/1(trvalý travní porost), parc. č. 1313/7 (zahrada), parc. č. 2019/1 (ostatní plocha), parc. č. 3210 (ostatní plocha), parc. č. 3211 (ostatní plocha), parc. č. 3213/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3213/6 (trvalý travní porost), parc. č. 3259 (ostatní plocha) v katastrálním území Líšnice.

Stavební pozemek: jako stavební pozemek se vymezuje pozemek st. p. 272, parc. č. 1282/9, 1285/1, 1307/1, 1308, 1309/1, 1313/7, 2019/1, 3210, 3211, 3213/1, 3213/6, 3259 v katastrálním území Líšnice.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 8. 12. 2021 12:52