Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k.ú. Líšnice

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v části k.ú. LíšniceVyvěšeno: 20. 2. 2023
Sejmuto: 22. 3. 2023

OZNÁMENÍ o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

v části katastrálního území Líšnice 685097 (pozemek p.č. 3733)

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, jako správní orgán věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s ust. § 5 odst. 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí

od 20.2.2023 do 22.3.2023

na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Pardubický kraj, Pobočce Ústí nad Orlicí a na Obecním úřadě v Líšnici, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do 22.3.2023 případné připomínky a námitky.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto.

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

Přílohy:


Zpět na přehled