Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozuVyvěšeno: 9. 9. 2022
Sejmuto: 26. 9. 2022

Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a dle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti, kterou podal Josef Šulc, nar. 29.03.1988, Nádražní 1389, 564 01 Žamberk ze dne 07.09.2022 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí, vydaného pod č.j.: KRPE-79003-3/ČJ-2022-171106 ze dne 05.09.2022

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

na silnici: silnice č. II/312, k.ú. Líšnice u č.p. 142 v km 23,273
v místě: Líšnice
z důvodu: stavebních prací – vodovodní přípojka
Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení.

Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravních značek: základní rozměrová řada
Provedení dopravních značek: retroreflexní
Zodpovědná osoba: Josef Šulc, tel.: 736 223 704
Platnost úpravy: od 19.09.2022 do 20.09.2022

Přílohy:


Zpět na přehled