Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje Pardubického krajeVyvěšeno: 5. 7. 2024
Sejmuto: 22. 7. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vydání
AKTUALIZACE Č. 4 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Pardubického kraje jako příslušný orgán podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a za použití ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) a podle ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydalo usnesením č. Z/400/24 ze dne 25. 6. 2024 formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje.

Pardubický kraj v souladu s ust. § 42 odst. 10 stavebního zákona ve spojení s ust. § 323 odst. 7 nového stavebního zákona a za použití ust. § 25 správního řádu, doručuje

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (dále jen „ZÚR Pk“) a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.

Aktualizace č. 4 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz, v sekci Regionální rozvoj Investice Inovace – Odbor rozvoje – Územní plánování, na adrese:
https://www.pardubickykraj.cz/uzemni-planovani

Aktualizace č. 4 ZÚR Pk a Úplné znění ZÚR Pk po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 jsou k nahlédnutí v listinné podobě na odboru rozvoje, oddělení  zemního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje.

V souladu s § 42 odst. 10 stavebního zákona nabývá Aktualizace č. 4 ZÚR Pk účinnosti dnem doručení aktualizace a úplného znění po této aktualizaci veřejnou vyhláškou.

Toto oznámení se v souladu s § 173 správního řádu zveřejňuje na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích Pardubického kraje.

Přílohy:


Zpět na přehled